تفاهم نامه علمی بین مرکز قلب ناصریه عراق و مرکز قلب و عروق شهید رجایی